Phú Thọ:

Ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Cập nhật: 06/01/2017 18:25

(Thanh tra) - UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) để thực hiện trên địa bàn tỉnh trong năm 2017.

Ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017
Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ Hoàng Quang Trung phát biểu trong Hội nghị Tổng kết đánh giá thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2016. Ảnh: ND

Mục đích của kế hoạch là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTN; xây dựng tổ chức Đảng, các cơ quan Nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh; tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức và nhân dân trong PCTN, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực và trình độ chuyên môn; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh đáp ứng, yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch đã đề ra nội dung công tác PCTN: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh, các huyện, thành, thị và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, chú trọng giải pháp công khai, minh bạch hoạt động cơ quan, đơn vị, tổ chức, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức trong đó tập trung vào một số lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết triệt để các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng, lãng phí.

Quán triệt và triển khai thực hiện việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực hoạt động và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác PCTN.

Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm trước cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và cấp trên về công tác PCTN. Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ các cấp và các đoàn thể nhân dân trong công tác PCTN.

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, góp phần thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về PCTN trên địa bàn tỉnh.

Nam Dũng

 


cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica