Bám sát tình hình KN,TC, kịp thời đưa ra phương án giải quyết

Cập nhật: 20/04/2017 09:01

(Thanh tra) - Đó là chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Phan Văn Sáu tại cuộc họp giao ban công tác tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2017 diễn ra ngày 19/4.

Bám sát tình hình KN,TC, kịp thời đưa ra phương án giải quyết
Tổng TTCP Phan Văn Sáu phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: PH

Kết quả công tác tháng 4 cho thấy, trong công tác thanh tra, đã ban hành 3 kết luận thanh tra; 2 quyết định thanh tra; 2 quyết định giám sát đoàn thanh tra; thẩm định dự thảo các kết luận thanh tra, 4 quyết định đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và ban hành 1 báo cáo kết quả đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra. Các đoàn thanh tra tiếp tục xây dựng, hoàn thiện báo cáo, kết luận thanh tra; tiến hành nhiều cuộc thanh tra theo kế hoạch.

Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) cho thấy, tình hình khiếu kiện của công dân tăng cả về số lượt người, số vụ việc và số lượt đoàn đông người. Tại Trung tâm thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp diễn tình trạng công dân tập trung ở một số tuyến đường trung tâm và Trụ sở một số cơ quan Đảng và Nhà nước để khiếu kiện, tuy nhiên số lượt người có giảm hơn so với cùng kỳ năm trước.

Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 1.001 lượt công dân đến trình bày 372 vụ việc, trong đó KN 220 việc, TC 64 việc, kiến nghị và phản ánh 88 việc. Số lượng đơn thư phải xử lý trong tháng là 1.683 đơn, đã xử lý 985 đơn (có 261 đơn đủ điều kiện xử lý chiếm 27%, 724 đơn không đủ điều kiện xử lý chiếm 73%), hiện còn 698 đơn đang xử lý. TTCP phát hành 199 văn bản hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết; 62 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết; tiếp nhận 11 văn bản phúc đáp phiếu chuyển đơn của TTCP liên quan đến KN,TC của các bộ, ngành, địa phương.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCTN nhất là thực hiện Luật PCTN và sửa đổi toàn diện Luật PCTN trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; tiếp thu hoàn thiện Dự thảo Quy chế nắm tình hình, xử lý các thông tin TC, phản ánh về tham nhũng qua điện thoại, fax, tin nhắn và hộp thư điện tử của TTCP; tổ chức thành công Hội nghị tổng kết Bộ công cụ đánh giá công tác PCTN năm 2016 (thí điểm)…

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: PH

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng TTCP Phan Văn Sáu nhấn mạnh, trong thời gian qua các cục, vụ, đơn vị đã chủ động triển khai theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo TTCP; các cuộc thanh tra bảo đảm tiến độ theo kế hoạch được duyệt, tập trung hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra. Tổ chức, phối hợp tổ chức thành công 2 hội nghị cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin và sơ kết Quy chế phối hợp giữa TTCP và Bộ Công an. Công tác giám sát, thẩm định, xử lý sau thanh tra trong tháng tập trung vào báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. Tình hình khiếu kiện của công dân lên Trung ương tăng cả về số lượt người, số vụ việc và số lượt đông người và có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng do chủ động, tích cực nắm tình hình, phối hợp giải quyết kịp thời nên công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC thực hiện tốt, góp phần ổn định tình hình chung. Công tác PCTN triển khai được nhiều công việc theo kế hoạch cũng như được giao. Các mặt công tác khác cơ bản triển khai theo kế hoạch và đạt được một số kết quả khả quan.

Bên cạnh những công việc đã làm được, một số việc còn chậm so với yêu cầu, chất lượng, hiệu quả còn hạn chế; một số đơn vị chưa quyết liệt, quan tâm thực hiện như một số cuộc thanh tra chậm ban hành kết luận thanh tra; việc thực hiện một số nhiệm vụ Tổng TTCP giao còn chậm (như triển khai kết nối liên thông văn bản giữa TTCP và Văn phòng Chính phủ; về chuẩn bị nội dung Tổng Thanh tra làm việc với các cục, vụ, đơn vị; thực hiện kết luận của Tổng TTCP tại Hội nghị cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; xem xét, báo cáo vụ việc KN,TC Thủ tướng Chính phủ giao...).   

Tổng TTCP Phan Văn Sáu cho rằng, thời gian qua, công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC diễn biến phức tạp, số lượng đơn thư, số lượng công dân và số đoàn đông người về các cơ quan Trung ương tăng cao. Một số công chức, viên chức chấp hành nội quy, quy chế nội bộ cơ quan chưa nghiêm túc; dự họp không đúng thành phần… 

Tổng TTCP cũng yêu cầu cần khắc phục ngay như: Một số nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao còn chậm thực hiện; công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị chưa tốt; một số kết luận thanh tra chậm ban hành…

Theo đó, nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng TTCP yêu cầu, lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị tiếp thu các ý kiến phát biểu tại giao ban, quán triệt tới công chức, viên chức đơn vị mình về việc thực hiện nghiêm nội quy, quy chế, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan TTCP; thực hiện nghiêm chỉ đạo không uống rượu, bia trong giờ hành chính vào các buổi trưa trong ngày làm việc; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; theo dõi, bám sát tình hình KN,TC, đưa ra phương án giải quyết kịp thời.

Bên cạnh đó, tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc; chú trọng công tác đôn đốc, phối hợp để đẩy nhanh tiến độ lấy ý kiến vào các báo cáo, kết luận xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2017, đồng thời rà soát, chuẩn bị điều chỉnh kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN,TC và PCTN; thực hiện công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, chú trọng đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, nhất là việc thực hiện kiến nghị về cơ chế chính sách...

Trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết KC,TC, tăng cường việc kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN,TC thuộc thẩm quyền. Đồng thời kiểm tra, đôn đốc địa phương thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng TTCP trong công tác giải quyết KN,TC.

Ban Tiếp công dân phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV; chủ động, khẩn trương phối hợp với Cục I và các đơn vị có liên quan nắm tình hình và đề xuất phương án chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn UBND TP Hà Nội xử lý vụ việc khiếu kiện tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 564/KH-TTCP ngày 24/3/2016 kiểm tra, theo dõi, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN,TC; tổ chức tiếp công dân định kỳ của Tổng TTCP và Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; tiếp tục triển khai xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thi hành Luật Tiếp công dân và sơ kết thực hiện Kế hoạch 2100/KH-TTCP; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về các việc vụ việc tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP…

Phương Hiếu

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica