86.418 cuộc thanh tra, kiểm tra được triển khai

Cập nhật: 11/01/2019 11:37

(Thanh tra)- Các tổng cục, các cục chuyên ngành thuộc Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và thanh tra các sở GTVT đã thực hiện 86.418 cuộc thanh tra, kiểm tra; xử phạt 69.568 vụ vi phạm, với số tiền trên 248 tỷ đồng”. Đây là những con số đáng chú ý trong năm 2018 vừa được Bộ GTVT thống kê.

86.418 cuộc thanh tra, kiểm tra được triển khai
Số lượng các cuộc thanh tra chuyên ngành GTVT chiếm phần lớn trong các cuộc thanh tra, kiểm tra năm 2018. Ảnh: O.H

Trong năm 2018, Bộ GTVT đã triển khai 50 cuộc thanh tra, kiểm tra (25 cuộc hành chính, 25 cuộc chuyên ngành) theo qui định của pháp luật. Đến nay, 46/50 cuộc đã kết thúc và 4/50 cuộc đang thanh tra, kiểm tra tại đơn vị. Đã có 39 kết luận thanh tra, kiểm tra và 13 một số văn bản chỉ đạo được ban hành.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, những tồn tại, hạn chế, sai sót, sai phạm của các chủ thể có liên quan.

Đồng thời, kiến nghị xây dựng sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật, quy định liên quan; kiến nghị xử lý, thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền trên 10,76 tỷ đồng và các xử lý kinh tế khác; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn thư được Bộ GTVT thực hiện kịp thời, đúng quy định, không để tồn đọng. Cơ quan này đã thực hiện theo dõi, thường xuyên đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra; theo dõi thu hồi nộp ngân sách nhà nước với số tiền trên 7,6 tỷ đồng.

Bộ GTVT cũng đã thực hiện phân khai, phân bổ dự toán, vốn sự nghiệp kinh tế năm 2018 cho các đơn vị đảm bảo đúng nguyên tắc, kịp thời, trọng tâm, trọng điểm. Kịp thời ban hành, triển khai chương trình và kế hoạch kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Oanh Hữu

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica