Về bài “Ninh Thuận: Nhiều vi phạm pháp luật về tài nguyên môi trường”:

Đã chấn chỉnh khắc phục những vi phạm

Cập nhật: 10/07/2018 12:59

(Thanh tra)- Báo Thanh tra ngày 27/3/2018 có bài phản ánh liên quan đến kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường (TN&MT) tại Ninh Thuận.

Tại kết luận này, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực TN&MT, cụ thể: Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản điều hành trong lĩnh vực TN&MT vẫn còn hạn chế; chưa ban hành quy định về mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh; chưa ban hành quy định về vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định; chưa ban hành quyết định phê duyệt, công bộ quy hoạch tài nguyên nước...

Sau khi Báo đăng, UBND tỉnh Ninh Thuận có văn bản cho biết, đã chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát lại kết quả thực hiện trong việc chấp hành pháp luật TM&MT thuộc thẩm quyền và theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện. Đồng thời ban hành Kế hoạch số 1531/KH-UBND ngày 16/4/2018 chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết để triển khai khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế được Bộ TN&MT chỉ ra. Đến nay, việc chấn chỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực TN&MT được thực hiện với kết quả cụ thể:

Về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ bản hoàn thành dự thảo, lấy ý kiến của các ngành, hiện nay Sở Tư pháp đang tổ chức thẩm định đối với Quyết định Quy định về mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh, trước khi trình UBND tỉnh ban hành. Đã ban hành Quyết định 15/2018/QĐ-UBND ngày 26/1/2018 UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở TN&MT cùng các sở, ngành có liên quan tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực TN&MT đã hết hiệu lực, không còn phù hợp để tham mưu UBND điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp.

Về lĩnh vực quản lý đất đai, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố lập kế hoạch sử dụng đất; báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch SDĐ hàng năm cho UBND tỉnh theo quy định. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh UBND các xã thường xuyên chỉnh lý, cập nhật biến động bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai; lập, cập nhật và chỉnh lý biến động sổ địa chính và các tài liệu khác của hồ sơ địa chính tại địa phương.

Về lĩnh vực đo đạc bản đồ, Sở TN&MT đã dự thảo xong văn bản điều chỉnh đối với một số nội dung chưa phù hợp quy định tại Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 và Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận và đang gửi các sở, ngành có liên quan để tham gia góp ý kiến theo quy định về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Về tài nguyên nước: Sở TN&MT đã xây dựng xong dự thảo Quyết định Quy định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định; dự thảo Quyết định Quy định danh mục vùng đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. Hiện đang gửi các sở, ngành có liên quan tham gia góp ý kiến theo quy định về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình UBND xem xét, quyết định.

Thái Hải

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica