TP Hải Dương: Nhầm lẫn trong áp dụng pháp luật

Cập nhật: 06/09/2019 15:53

(Thanh tra)- Các ông Đồng Minh Thành, Đào Văn Nhậm, Đào Văn Trưởng và một số người dân khu Cẩm Khê, phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương phản ánh sự việc sau:

Các hộ gia đình chúng tôi sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nay, UBND TP Hải Dương ra quyết định cưỡng chế kiểm đếm, thu hồi diện tích đất nêu trên để thực hiện Dự án Khu tái định cư ven Quốc lộ 5, phường Tứ Minh, nhưng việc bồi thường không hợp lý, không hợp tình gây thiệt thòi lớn cho người sử dụng đất nên chúng tôi không chấp nhận. Bởi, theo tính toán của chính quyền, khi bị mất đất, bị mất đi nguồn sống, người dân chỉ được bồi thường theo bảng giá đất nông nghiệp năm 2014 vô cùng rẻ mạt: 90 nghìn đồng/1m trong khi giá trên thị trường tới 9 đến 15 triệu đồng/1m2. Khi bà con thắc mắc, không đồng tình thì nhận được Công văn số 365/CV-GPMB ngày 21/8/2018 giải thích:

“Bồi thường đất nông nghiệp là 90.000 đồng/m2 quy định tại Phụ lục số I, Quyết định số 33/2014 ngày 20/12/2014 về việc ban hành bảng đơn giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 về việc điều chỉnh hệ số giá đất nông nghiệp”.

Ban Giải phóng mặt bằng TP Hải Dương trả lời như vậy có đúng pháp luật không?

Ý KIẾN CỦA CHÚNG TÔI

I. Bằng việc giải thích như trên với bà con về giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở dự án này, Ban Giải phóng mặt bằng TP Hải Dương đã nhầm lẫn trong áp dụng pháp luật và làm trái quy định tại Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.Bởi, tại khoản 2 Điều 1, Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND quy định bảng giá đất này “được sử dụng để làm căn cứ áp dụng trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013”. Nhưng, căn cứ áp dụng trong trường hợp tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất không phải là bảng giá đất (quy định tại Khoản 2, Điều 114 Luật Đất đai năm 2013) mà là giá đất cụ thể từng thửa đất bị thu hồi (quy định tại Khoản 3 và Khoản 4, Điều 114 Luật Đất đai 2013). Điều đó có nghĩa là Luật Đất đai năm 2013 không quy định sử dụng bảng giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, mà quy định: Căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là giá đất cụ thể đối với từng thửa đất.

II. Việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với Dự án Khu tái định cư ven Quốc lộ 5, phường Tứ Minh thuộc trường hợp “có các thửa đất liền kề nhau, có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi và thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự nhau” được thực hiện theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP: Xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (là phương pháp định giá đất bằng cách sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất nhân (x) với giá đất trong bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  ban hành).

Theo đó, để xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất, UBND cấp tỉnh phải căn cứ vào 3 tiêu chí (quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP):

1. Giá đất phổ biến trên thị trường;

2. Điều kiện kinh tế - xã hội;

3. Bảng giá đất.

Theo quy định tại Nghị định 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 33/2017/TT- BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì trình tự, nội dung xác định giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được thực hiện theo các bước: Khảo sát, thu thập thông tin; Xác định giá đất phổ biến trên thị trường của từng vị trí đất; Xác định hệ số điều chỉnh giá đất; Xác định giá đất của thửa đất cần định giá.

Tuy nhiên, căn cứ Khoản 3, Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-C, đối với việc thu hồi đất phục vụ dự án này, UBND cấp tỉnh (UBND tỉnh Hải Dương) không thực hiện việc xác định giá đất từng thửa đất bị thu hồi mà “quyết định hệ số điều chỉnh giá đất theo dự án hoặc theo khu vực để xác định giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất”.

III. Tại Khoản 3, Điều 114, Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“UBND cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường) có trách nhiệm giúp UBND cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình UBND tỉnh quyết định”.

Đề nghị UBND tỉnh Hải Dương, UBND TP Hải Dương thực hiện đúng các quy định nêu trên, không để dân khiếu kiện vượt cấp.

Luật gia, nhà báo Nguyễn Chấn

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica