Quy định mới về trách nhiệm thực hiện kết luận tố cáo

Cập nhật: 13/07/2018 11:12

(Thanh tra)- Tổ chức thực thi kết luận nội dung tố cáo (TC) có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác giải quyết TC, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức, tăng cường trật tự, kỷ cương pháp luật.

Quy định mới về trách nhiệm thực hiện kết luận tố cáo

Luật TC 2018 đã bổ sung Chương V về tổ chức thực hiện kết luận nội dung TC, trong đó quy định rõ trách nhiệm của người giải quyết TC, người bị TC, cũng như các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cụ thể, trên cơ sở kết luận nội dung TC, căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, người giải quyết TC xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý kỷ luật, buộc khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra, áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật;

Với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực, người giải quyết TC cũng xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, người giải quyết TC còn có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người TC cố ý TC sai sự thật. Với hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu của tội phạm thì có văn bản chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền.

Luật TC mới cũng quy định rõ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp xử lý khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Người giải quyết TC có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc hoặc giao cho cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận nội dung TC.

Với người bị TC, Luật quy định, có trách nhiệm thực hiện kịp thời, đúng thời hạn và đầy đủ các nghĩa vụ đã được xác định tại kết luận nội dung TC.

Trường hợp TC hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, người bị TC phải báo cáo và chịu trách nhiệm trước người giải quyết TC, trước pháp luật về việc thực hiện kết luận nội dung TC.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cũng phải có trách nhiệm thực hiện kịp thời, đúng thời hạn và đầy đủ các nghĩa vụ có liên quan đã được xác định tại kết luận nội dung TC.

“Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp với người giải quyết TC để xử lý hành vi vi phạm pháp luật bị TC theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện kết luận nội dung TC liên quan đến trách nhiệm của mình”, Luật TC năm 2018 quy định.

Thảo Nguyên

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica