Nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân

Cập nhật: 29/12/2016 15:24

(Thanh tra) - Viện Khoa học Thanh tra (KHTT), Thanh tra Chính phủ đã tổ chức buổi họp nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2016: “Nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân” do tác giả Nguyễn Đăng Hạnh làm chủ nhiệm. TS Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện KHTT, Chủ tịch Hội đồng.

 Nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân
Toàn cảnh buổi nghiệm thu. Ảnh: TH

Theo Ban Chủ nhiệm đề tài, công tác tiếp công dân là công tác quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta. Thông qua việc tiếp công dân, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức tiếp nhận được các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời. Việc triển khai nghiên cứu sâu về các nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân để làm rõ nội dung các nguyên tắc để thấy rõ tầm quan trọng của các nguyên tắc tiếp công dân, cũng như thực hiện tốt các nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân là cần thiết. Do vậy, việc nghiên cứu đề tài “Nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân”, là cần thiết và phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác tiếp công dân trong giai đoạn hiện nay. 

Mặt khác, thông qua công tác tiếp công dân, giúp Đảng và Nhà nước tiếp nhận được những thông tin phản hồi từ thực tế, những vấn đề nảy sinh từ cuộc sống, từ đó đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn hợp lòng dân. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác này, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều Nghị quyết, chỉ thị, văn bản pháp luật về tiếp công dân, đặc biệt là Luật Tiếp công dân 2013 có hiệu lực và đi vào thực tiễn làm cơ sở cho hoạt động tiếp công dân đi vào nề nếp quy củ. Để hoạt động tiếp công dân, đạt được hiệu quả thì vấn đề đầu tiên của chủ thể quản lý là phải xác định được một cách đầy đủ, đúng đắn những nguyên tắc cơ bản để làm cơ sở để tiếp công dân. 

Tuy nhiên việc thực hiện các nguyên tắc trong tiếp công dân còn gặp những tồn tại hạn chế nhất định như một số cán bộ làm công tác tiếp dân chưa thực sự nắm rõ về các nguyên tắc tiếp công dân, vai trò, ý nghĩa của các nguyên tắc này đối với hoạt động tiếp công dân, mà chỉ quan tâm đến các quy định cụ thể về các bước trong hoạt động tiếp công dân. Do đó việc tuân thủ các nguyên tắc còn nhiều hạn chế. 

Bên cạnh đó, nội dung các quy định về nguyên tắc tiếp công dân còn còn vướng mắc khi thực hiện trong thực tiễn. Luật quy định việc tiếp công dân phải thực hiện tại trụ sở tiếp công dân, tuy nhiên rất nhiều người dân kiến nghị, phản ánh trực tiếp ngoài giờ hành chính và không phản ánh, kiến nghị tại trụ sở tiếp dân. Nếu không tiếp nhận kiến nghị, phản ánh thì sẽ không tuân thủ nguyên tắc kịp thời tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của người dân. Nếu tiếp nhận thì không tuân thủ nguyên tắc tiếp dân tại trụ sở tiếp công dân, nguyên tắc công khai trong tiếp công dân. 

Ngoài ra, luật quy định nguyên tắc bảo vệ người đến tố cáo nhưng lại không quy định nguyên tắc bảo vệ người làm công tác tiếp dân, tiếp người đến tố cáo. Thực tiễn cho thấy, hiện nay chưa có cơ chế hữu hiệu bảo đảm an toàn cho cán bộ làm công tác tiếp dân, đã có trường hợp cán bộ tiếp dân bị tấn công ngay tại trụ sở tiếp công dân khi đang thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân. 

TS Đinh Văn Minh cũng chỉ ra còn một số kiến nghị chung chung, lẫn lộn giữa giải pháp và kiến nghị. Tuy nhiên, đề tài đã đạt được nhiều kết quả tốt như đã làm rõ được những vấn đề lý luận cơ bản trong nguyên tắc trong hoạt động tiếp dân; đánh giá được thực trạng quy định của pháp luật về thực tiễn thực hiện các nguyên tắc trong hoạt động tiếp công dân. Bên cạnh đó, nêu ra được giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc tiếp công dân. Kết quả của đề tài đáp ứng được mục đích yêu cầu của việc nghiên cứu đặt ra đối với đề tài. Ngoài ra, theo TS Đinh Văn Minh, đề tài đã đưa ra các giải pháp khá đồng bộ, một số kiến nghị cụ thể có tính khả thi…

Đề tài được Hội đồng xếp loại xuất sắc.

TH


cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica