Kế hoạch giám sát, thanh tra phải xác định rõ mục tiêu

Cập nhật: 10/01/2017 09:11

(Thanh tra)- Là một trong những nội dung quy định tại Thông tư số 26/2016 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Nhà máy In tiền Quốc gia.

Điều 9 về xây dựng, phê duyệt kế hoạch giám sát, kiểm tra, thanh tra Nhà máy, Thông tư quy định, hàng năm, căn cứ vào tình hình hoạt động của Nhà máy, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước xây dựng kế hoạch giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Nhà máy gửi Vụ Kiểm toán nội bộ tổng hợp trình Thống đốc.

Kế hoạch giám sát, kiểm tra, thanh tra phải xác định rõ mục tiêu, nội dung, phạm vi giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Nhà máy. Trường hợp không có yêu cầu phải kiểm tra, thanh tra đối với Nhà máy, các đơn vị gửi văn bản cho Vụ Kiểm toán nội bộ về việc không thực hiện kiểm tra, thanh tra trong năm lập kế hoạch.

Trước ngày 5/11 của năm báo cáo, các đơn vị gửi kế hoạch giám sát, kiểm tra, thanh tra của năm kế hoạch đối với Nhà máy về Vụ Kiểm toán nội bộ.

Vụ Kiểm toán nội bộ tổng hợp, xem xét trình Thống đốc phê duyệt kế hoạch giám sát, kiểm tra, thanh tra Nhà máy hàng năm và gửi các cơ quan Nhà nước có liên quan để phối hợp thực hiện.

Vụ Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm chủ trì xây dựng kế hoạch giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Nhà máy theo quy định tại Điều 9 Thông tư này và thực hiện kiểm tra đối với Nhà máy theo kế hoạch đã được phê duyệt; phối hợp với các đơn vị Ngân hàng Nhà nước có liên quan thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Nhà máy theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định khác của pháp luật có liên quan; thực hiện kiểm tra đột xuất đối với Nhà máy theo quy định tại điểm c, đ Khoản 1 Điều 6 Thông tư.

Thực hiện đánh giá kết quả giám sát, kiểm tra, thanh tra của các đơn vị Ngân hàng Nhà nước có liên quan đối với Nhà máy theo chức năng, nhiệm vụ được giao; cung cấp thông tin, tài liệu, kết quả kiểm tra cho các đơn vị có liên quan khi được yêu cầu; tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra hàng năm đối với Nhà máy của các đơn vị trình Thống đốc.

Vụ Tài chính Kế toán thực hiện việc giám sát đối với Nhà máy theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư; thực hiện kiểm tra đối với Nhà máy theo kế hoạch kiểm tra đã được Thống đốc phê duyệt; thực hiện kiểm tra đột xuất đối với Nhà máy theo quy định tại điểm a, e Khoản 1 Điều 6 Thông tư; cung cấp thông tin, tài liệu, kết quả giám sát, kiểm tra cho các đơn vị có liên quan khi được yêu cầu; lập kế hoạch giám sát, kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra hàng năm đối với Nhà máy gửi Vụ Kiểm toán nội bộ; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ 6 tháng và hàng năm lập báo cáo kết quả giám sát Nhà máy theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư.

Cục Phát hành và Kho quỹ thực hiện việc giám sát đối với Nhà máy theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 5 Thông tư; thực hiện kiểm tra đối với Nhà máy theo kế hoạch kiểm tra đã được Thống đốc phê duyệt; thực hiện kiểm tra đột xuất đối với Nhà máy theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư; gửi Vụ Kiểm toán nội bộ các văn bản của Ngân hàng Nhà nước về nhiệm vụ in, đúc tiền và sản xuất vàng miếng, vật phẩm lưu niệm bằng vàng như quyết định in, đúc tiền, hợp đồng in, đúc tiền và sản xuất vàng miếng, vật phẩm lưu niệm bằng vàng và các văn bản liên quan khác khi được yêu cầu; cung cấp thông tin, tài liệu, kết quả giám sát, kiểm tra cho các đơn vị liên quan khi được yêu cầu; lập kế hoạch giám sát, kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra hàng năm đối với Nhà máy gửi Vụ Kiểm toán nội bộ; gửi Vụ Tài chính Kế toán báo cáo kết quả giám sát Nhà máy theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư.

Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện việc giám sát đối với Nhà máy theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 5 Thông tư; thực hiện kiểm tra đối với Nhà máy theo kế hoạch kiểm tra đã được Thống đốc phê duyệt; thực hiện kiểm tra đột xuất đối với Nhà máy theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 6 Thông tư; cung cấp thông tin, tài liệu, kết quả giám sát, kiểm tra cho các đơn vị có liên quan khi được yêu cầu; lập kế hoạch giám sát, kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra hàng năm đối với Nhà máy gửi Vụ Kiểm toán nội bộ; gửi Vụ Tài chính - Kế toán báo cáo kết quả giám sát Nhà máy theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư.

Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng xây dựng kế hoạch thanh tra Nhà máy gửi Vụ Kiểm toán nội bộ trình Thống đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện thanh tra đối với Nhà máy theo quy định tại Điều 7 Thông tư; phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Nhà máy theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định pháp luật khác có liên quan; cung cấp thông tin, tài liệu, kết luận thanh tra cho các đơn vị có liên quan khi được yêu cầu.

B.B.Đ

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica