Hoàn thiện quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ NN&PTNT

Cập nhật: 30/12/2016 13:23

(Thanh tra) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT sắp xếp các tổ chức khoa học và công nghệ công lập phù hợp với Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 171/QĐ-TTg ngày 27/01/2016.

Tăng cường các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đổi mới hoạt động theo cơ chế tự chủ, chú trọng chất lượng, hiệu quả, gắn đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp, xã hội.

Phát huy vai trò, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trong việc quản lý các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách.

Phó Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp rà soát, chỉnh lý các quy định về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm phù hợp các quy định pháp luật.

Bộ NN&PTNT hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ NN&PTNT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng đồng ý thành lập Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển và hoạt động kiểm ngư trực thuộc Tổng cục Thủy sản. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan xây dựng Đề án thành lập, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quá trình sửa đổi Quyết định số 57/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản.

Thư Kỳ

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica