Hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương gửi trước 1/9 hàng năm

Cập nhật: 18/04/2017 08:01

(Thanh tra)- Là một trong những nội dung quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-TTCP quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" vừa được Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Phan Văn Sáu vừa ký ban hành. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2017, thay thế Thông tư số 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 của TTCP quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”.

Hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương gửi trước 1/9 hàng năm
Ngày 21/11/2016, tại trụ sở Thanh tra TP Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp mặt kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam và 41 năm truyền thống ngành Thanh tra TP. Tại buổi họp mặt, để ghi nhận thành tích đóng góp của các cá nhân vào sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Thanh tra Việt Nam, Thanh tra TP đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” cho 59 đồng chí thuộc ngành Thanh tra TP theo Quyết định số 2896/QĐ-TTCP ngày 1/11/2016 của Thanh tra Chính phủ. Trong ản

Điều 7 quy định cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, người lao động công tác trong cơ quan thanh tra Nhà nước được ưu tiên xét tặng Kỷ niệm chương khi có một trong các điều kiện quy định tại Điều này và chỉ tính thành tích cao nhất; cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân được xét tặng ngay sau khi có quyết định khen thưởng; cá nhân được tặng Huân chương Lao động các loại, Chiến sĩ Thi đua toàn quốc được đề nghị xét tặng sớm hơn 2 năm; cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc được tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh được đề nghị xét tặng sớm hơn 1 năm và cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Tổng TTCP hoặc được tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở được đề nghị xét tặng sớm hơn 6 tháng.

Chương II quy định: Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP có trách nhiệm lập hồ sơ, đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương cho đối tượng quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1; Điểm a Khoản 2 và Khoản 4 Điều 4 Thông tư này; Chánh Thanh tra bộ có trách nhiệm lập hồ sơ, đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương đối với đối tượng được quy định tại Điểm c Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều 4 Thông tư này và Điểm đ Khoản 1 và Điểm đ Khoản 2 Điều 4 Thông tư này (đối với các bộ, ngành tổ chức theo hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương).

Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm lập hồ sơ, đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương đối với đối tượng được quy định tại Điểm d, e Khoản 1 và Điểm c, d Khoản 2 Điều 4 Thông tư này và Điểm d Khoản 1 và Điểm đ Khoản 2 Điều 4 Thông tư này (đối với các sở thuộc bộ, ngành không tổ chức theo hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương).

Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế của TTCP có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan của TTCP lập hồ sơ, đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương cho các đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư này.

Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (1 bộ), gồm công văn đề nghị tặng Kỷ niệm chương; danh sách trích ngang đề nghị tặng Kỷ niệm chương (thực hiện theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này); bản tóm tắt quá trình công tác (thực hiện theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này) đối với các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư này; bản sao các quyết định khen thưởng và hồ sơ liên quan có xác nhận của cơ quan quản lý (nếu có) đối với các trường hợp được ưu tiên xét tặng.

Đối với các đối tượng quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 Thông tư này, đơn vị đề nghị tặng Kỷ niệm chương phải có báo cáo về thành tích của cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra Việt Nam; các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư này, đơn vị đề nghị tặng Kỷ niệm chương phải báo cáo về thành tích đặc biệt xuất sắc hoặc sáng kiến, công trình khoa học có giá trị thực tiễn đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra Việt Nam của cá nhân được đề nghị.

Cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương về Vụ Tổ chức Cán bộ, TTCP trước ngày 1/9 hàng năm.

Vụ Tổ chức Cán bộ, TTCP có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra trước ngày 1/10 hàng năm. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra có trách nhiệm rà soát, thẩm định hồ sơ và đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra xem xét, trình Tổng TTCP xét, quyết định tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 6 Thông tư này trước ngày 30/10 hàng năm.

Đối với các trường hợp khác, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, trình Tổng Thanh tra quyết định và báo cáo với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra.

Thời gian tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương vào đợt Kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (ngày 23/11) hàng năm. Cơ quan, đơn vị có cá nhân được tặng Kỷ niệm chương có trách nhiệm chủ trì, giúp Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra tố chức lễ trao tặng.

Văn phòng, TTCP chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ, TTCP tham mưu cho Tổng TTCP tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương cho lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, các cá nhân đã và đang công tác tại TTCP và một số trường hợp đặc biệt quy định tại Khoản 3, 4 Điều 4 Thông tư này.

Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương được trao Bằng chứng nhận, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” và thưởng tiền không quá 0,6 lần mức lương tối thiểu chung; có trách nhiệm gìn giữ, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục phát huy truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam; tổ chức, cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị; tổ chức, cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương có quyền khiếu nại, tố cáo về việc đề nghị và xét tặng Kỷ niệm chương theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

B.B.Đ

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica