Đề xuất xử lý đơn thư trong thi hành án dân sự trong 3 ngày

Cập nhật: 22/07/2016 06:32

(Thanh tra)- Là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư 02/2016/TT- BTP của Bộ Tư pháp quy định quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KN,TC), đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự.

Đối tượng áp dụng là cơ quan thi hành án dân sự; cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn KN,TC, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự; cơ quan, tổ chức, cá nhân có đơn KN,TC, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự.

Việc xử lý đơn phải bảo đảm chính xác, khách quan, kịp thời, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và pháp luật về KN,TC; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án dân sự.

Về tiếp nhận, phân loại, giải quyết đơn KN,TC, đề nghị, kiến nghị, phản ánh, Thông tư quy định, đơn được tiếp nhận từ các nguồn: do cơ quan, tổ chức, công dân gửi bộ phận tiếp nhận đơn; hộp thư góp ý; đường dây nóng; địa điểm tiếp công dân của cơ quan, đơn vị hoặc trực tiếp trình bày với người có thẩm quyền được lập thành văn bản; do các cơ quan Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận, các cơ quan báo chí và các cơ quan khác chuyển đến; đơn gửi qua dịch vụ bưu chính.

Đơn tiếp nhận phải được vào sổ hoặc nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu trên máy tính để quản lý, theo dõi. Việc lưu trữ sổ sách và sao lưu dữ liệu trên máy tính được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đơn tiếp nhận được từ các nguồn theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư này được phân loại theo nội dung đơn; theo điều kiện xử lý; theo thẩm quyền giải quyết; theo số lượng người KN, người TC, người đề nghị, kiến nghị, phản ánh. Đối với đơn có nội dung KN,TC, đề nghị, kiến nghị, phản ánh thì tách riêng từng nội dung để xử lý.

Về thẩm quyền giải quyết KN, Điều 7 quy định, thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện giải quyết KN đối với KN quyết định, hành vi của phó thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên; KN quyết định, hành vi của Chấp hành viên thuộc quyền quản lý của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện.

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh giải quyết đối với các KN quyết định, hành vi của phó thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên; KN quyết định, hành vi của Chấp hành viên thuộc quyền quản lý của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh; KN quyết định, hành vi của thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện; KN đối với quyết định giải quyết KN của thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện. Quyết định giải quyết KN của thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh có hiệu lực thi hành.

Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp giải quyết đối với KN quyết định, hành vi của thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh; KN đối với quyết định giải quyết KN của thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh. Quyết định giải quyết KN của thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp giải quyết các KN đối với quyết định giải quyết KN của thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này. Quyết định giải quyết KN của Bộ trưởng Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành; trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có quyền xem xét lại quyết định giải quyết KN đã có hiệu lực thi hành quy định tại Điểm d Khoản 2 và Điểm b Khoản 3 Điều này nếu có căn cứ cho rằng quyết định giải quyết KN có vi phạm nghiêm trọng hoặc tình tiết mới làm thay đổi cơ bản nội dung của vụ việc.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, công chức nghiên cứu nội dung đơn khiếu nại, đề xuất người có thẩm quyền xử lý. Trường hợp đơn KN thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định tại Điều 142 Luật Thi hành án dân sự thì thụ lý đơn KN; trong trường hợp đơn chưa đủ điều kiện giải quyết thì có văn bản trả lời cho người KN biết lý do hoặc hướng dẫn người KN bổ sung thông tin, tài liệu liên quan đến KN để được thụ lý giải quyết.

Trường hợp đơn KN thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới thì chuyển cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền để giải quyết theo quy định và thông báo cho người KN biết.

Trường hợp đơn KN không thuộc thẩm quyền hoặc đã có quyết định giải quyết KN có hiệu lực thi hành thì không thụ lý nhưng phải có văn bản hướng dẫn, trả lời cho người KN biết. Việc hướng dẫn, trả lời chỉ thực hiện một lần.

Trường hợp đơn KN đã được chuyển, hướng dẫn, trả lời, giải quyết theo quy định của pháp luật nhưng đương sự vẫn tiếp tục có đơn KN cùng nội dung; đơn KN giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, nhân danh tập thể, không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người KN; đơn đồng thời gửi nhiều cơ quan, trong đó đã đề gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đơn đã mời người KN hai lần để xác định nội dung KN, yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu nhưng người KN không đến, không cung cấp theo yêu cầu mà không có lý do thì lưu đơn.

B.B.Đ

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica