Hoạt động ngành
Tuyên truyền pháp luật - Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra 19/11/2013 13:33 (Thanh tra)- Năm 2013, ngành Thanh tra Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực công tác. Nhiều cuộc thanh tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những cá nhân, tập thể có sai phạm, khuyết điểm; có những kiến nghị cụ thể chấn chỉnh cơ chế, chính sách trong quản lý kinh tế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước...
Một trong những giải pháp quan trọng để đạt kết quả đó là ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện đầy đủ, đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên; đồng thời, coi trọng việc tuyên truyền pháp luật đến từng cán bộ, từng người dân.

Không có KN, TC tồn đọng

Trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC), toàn ngành Thanh tra tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND; tổ chức 8 lớp tập huấn Luật KN, Luật TC và các Nghị định hướng dẫn cho 1.350 người. Riêng Thanh tra tỉnh đã tổ chức triển khai tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, KN, TC cho 225 người, đối tượng là lãnh đạo các cơ quan Đảng, các tổ chức đoàn thể, các sở, ngành, UBND cấp huyện và cán bộ, công chức toàn ngành Thanh tra tỉnh. Thông qua chức năng, nhiệm vụ được giao, với sự am hiểu pháp luật, cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC kết hợp hướng dẫn giải thích và tuyên truyền có hiệu quả các quy định của pháp luật về KN, TC để nhân dân hiểu và thực hiện đúng pháp luật. 

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1130/KH-TTCP. Kết quả kiểm tra, rà soát trên địa bàn tỉnh không có vụ việc KN, TC tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Thực hiện Kế hoạch 2100/KH-TTCP, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 30/10/2013. Thanh tra tỉnh đã hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện và báo cáo các vụ việc KN, TC phức tạp, kéo dài về Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ.

Toàn ngành Thanh tra nghiêm túc thực hiện Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/1/2008 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 17/7/2012 và Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 26/7/20 13của UBND tỉnh; Kế hoạch số 1130/KH-TTCP và Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ.

Công tác chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết KN, TC đã được lãnh đạo các cơ quan hành chính Nhà nước tập trung quyết liệt, đề ra nhiều biện pháp, giải pháp tích cực để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC. Quan hệ phối hợp trong công tác ngày càng hiệu quả, ngoài sự quan tâm chỉ đạo tích cực của cấp uỷ các cấp, còn có sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng, tạo được sự thống nhất của cả hệ thống chính trị trong công tác giải quyết KN, TC nên hạn chế tình trạng đơn thư của công dân chuyển lòng vòng hoặc sai sót trong quá trình xử lý đơn thư. 

Trong quá trình giải quyết KN, TC đã chú trọng công tác đối thoại với công dân; kết hợp giữa vận động, thuyết phục để công dân hiểu và tự giác chấp hành các quyết định giải quyết. Đối với những vụ việc phức tạp, những vụ việc đã có quyết định giải quyết nhưng công dân vẫn còn tiếp tục KN, ngành Thanh tra tỉnh đã tập trung giải quyết, tiến hành đối thoại công khai, dân chủ, từ đó đã có những biện pháp chỉ đạo giải quyết dứt điểm. 

Năm 2013, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp 2.725 lượt người, giảm 26,6% so với cùng kỳ năm 2012 với 91 đoàn đông người. Tổng số đơn thư nhận được trong năm 2013 là 1.245 đơn, trong đó số đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết là 235 đơn, giảm 41,9% so với cùng kỳ 2012. Tổng số vụ KN, TC thuộc thẩm quyền là 293 vụ việc, đã giải quyết 204 vụ, số còn lại đang tiếp tục thực hiện... Toàn tỉnh không có vụ KN, TC tồn đọng.

Xác định nhóm giải pháp phòng ngừa tiêu cực

Toàn ngành Thanh tra tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách, quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí đến cán bộ, công chức gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 345/CT-TTCP ngày 23/2/2012 của Tổng Thanh tra về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh tặng quà Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Luật số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật PCTN; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 8/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao đến đối tượng là lãnh đạo, các bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Kết quả, công tác PCTN được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời và có nhiều chuyển biến tích cực, tham nhũng, lãng phí từng bước được kiềm chế, đẩy lùi. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị, pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến các cấp, ngành và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong cả nhận thức và hành động.

Ngành Thanh tra tỉnh đã tổng hợp báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2012 theo Nghị đinh số 68/2011/NĐ-CP; hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ.

Các cơ quan trên địa bàn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ và Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 2/6/2009 của UBND tỉnh....

Ngành Thanh tra tỉnh cũng tiếp tục thực hiện Chiến lược Quốc gia về PCTN giai đoạn 2 của Chiến lược (từ năm 2011 - 2016); đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 20/10/2011 của Tỉnh uỷ Thái Nguyên về "tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí"; Quyết định số 3127/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 ban hành Chương trình Hành động của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU.

Phát hiện gần 17 tỷ đồng vi phạm

Trong năm 2013, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã tiến hành 445 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 5.858 cơ quan, tổ chức, cá nhân. Qua đó, phát hiện 1.055 cơ quan, tổ chức, cá nhân sai phạm 16,7 tỷ đồng và 8.258.779m2 đất; kiến nghị xử lý 16,4 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 8.258.779 m2 đất. Đến nay, đã xử lý các hình thức về kinh tế 13,7 tỷ đồng. 

Nhìn chung, thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, toàn ngành Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2013 tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, được nhân dân và xã hội quan tâm, gắn công tác thanh tra hành chính với công tác đấu tranh PCTN, lãng phí, đó là các lĩnh vực: Quản lý sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài chính - ngân sách; các dự án phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia... 

Công tác thanh tra có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện đúng qui trình theo đúng quy định. Nhiều cuộc thanh tra đã chỉ ra được những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những cá nhân, tập thể có sai phạm, khuyết điểm; đồng thời có những kiến nghị cụ thể chấn chỉnh cơ chế, chính sách trong quản lý kinh tế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, hạn chế sơ hở phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Lực lượng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng giữ gìn trật tự, kỷ cương và tăng cường công tác quản lý của Nhà nước trên các lĩnh vực. 

Đặc biệt, đã tăng cường thanh tra trách nhiệm về quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, trong đó: Tập trung thanh tra về quản lý đất đai, tài chính công, quản lý thực hiện các chính sách an sinh xã hội; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra.  

Năm 2014, toàn ngành Thanh tra tỉnh Thái Nguyên tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình kế hoạch thanh tra được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt với chất lượng hiệu quả cao, đúng quy định của luật pháp; tổ chức tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC; tăng cường phổ biến tuyên truyền pháp luật, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác PCTN và các mặt công tác khác theo đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Phạm Bình Định
Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên