Đồng Tháp: Chỉ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế

Cập nhật: 15/05/2018 14:19

(Thanh tra)- Theo kế hoạch cải cách công tác quản lý thuế năm 2018 của Cục thuế Đồng Tháp thì năm 2018, đơn vị sẽ đẩy mạnh triển khai các dịch vụ thuế điện tử, phấn đấu tối thiểu 95% doanh nghiệp thực hiện các thủ tục: đăng ký thuế điện tử, nộp thuế điện tử, số tiền thuế nộp bằng phương thức điện tử.

Tỷ lệ số hồ sơ được đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) được giải quyết đúng hạn đạt tối thiểu 90%. Tỷ lệ hồ sơ khai thuế được kiểm tra tự động qua phần mềm ứng dụng của cơ quan thuế là 100%.

Kế hoạch cải cách cũng nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế. Theo đó, Cục Thuế Đồng Tháp sẽ nâng cấp trang web của cục thuế để cung cấp những thông tin về chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung một cách nhanh nhất cho người nộp thuế. Phối hợp với cơ quan báo chí để tuyên truyền về chính sách thuế mới.

Để đáp ứng được yêu cầu nhanh, kịp thời, Cục Thuế Đồng Tháp sẽ hiện đại hóa công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đảm bảo người nộp thuế được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các thông tin về thay đổi chính sách, thủ tục hành chính thuế. Nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế về các dịch vụ mà cơ quan thuế cung cấp.

Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra thuế theo phương pháp rủi ro. Tức là chỉ thanh tra, kiểm tra những doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế. Tuyệt đối không thanh tra, kiểm tra những doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tập trung vào sản xuất, kinh doanh…

PV

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica