Quảng Nam:

Một số giải pháp để đảm bảo minh bạch, hiệu quả các dự án BT

Cập nhật: 28/09/2018 15:24

(Thanh tra) - Liên quan tới một số dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (dự án BT) đang triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, mới đây ông Đặng Phong, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thông tin một số giải pháp nhằm đảm bảo tỉnh minh bạch và hiệu quả của các dự án này.

Một số giải pháp để đảm bảo minh bạch, hiệu quả các dự án BT
Dự án tuyến đường nối ĐT.603A với ĐT.607, 1 trong 4 dự án BT đang triển khai ở Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Ảnh: CT

Từ năm 2012 đến nay, để kết nối hạ tầng, phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc theo định hướng quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và kết nối giao thông thông suốt trên tuyến đường dẫn phía Bắc cầu Cửa Đại, phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có chủ trương đầu tư một số dự án cấp thiết theo hình thức BT. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam, thời điểm hiện tại trên địa bàn có 4 dự án BT đang triển khai.

Dự án tuyến đường nối tuyến ĐT.603A với tuyến ĐT.607 thị xã Điện Bàn, lý trình Km2+487,7-Km4+378,85; dự án đường trục chính đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (ĐT.603 nối dài), lý trình Km2+280 - Km2+926, thị xã Điện Bàn; dự án Nghĩa trang nhân dân Tam Anh Nam, huyện Núi Thành; dự án Cầu Km0+3017 (cầu Đế Võng) trên tuyến đường dẫn phía Bắc cầu Cửa Đại.

Việc thanh toán dự án BT bằng quỹ đất thực hiện theo nguyên tắc ngang giá, bù trừ chênh lệch giữa giá trị dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán. Trường hợp giá trị quỹ đất thanh toán lớn hơn giá trị dự án BT thì nhà đầu tư phải nộp phần chênh lệch bằng tiền vào ngân sách Nhà nước. 

Trường hợp giá trị quỹ đất thanh toán nhỏ hơn giá trị dự án BT thì Nhà nước thanh toán phần chênh lệch cho nhà đầu tư bằng tiền hoặc bằng quỹ đất khác theo quy định. Thời điểm thanh toán dự án BT bằng quỹ đất là thời điểm UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất cho nhà đầu tư, được triển khai đồng thời hoặc sau khi hoàn thành dự án BT…

Dự án tuyến đường nối tuyến ĐT.603A với tuyến ĐT.607, thị xã Điện Bàn, do Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (nay chuyển cho UBND thị xã Điện Bàn) là cơ quan Nhà nước được UBND tỉnh ủy quyền ký kết hợp đồng thực hiện dự án. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt (nay là Công ty Cổ phần Bách Đạt An) làm nhà đầu tư. 

Dự án được ký kết trên nguyên tắc Nhà nước cân đối các quỹ đất các dự án trong Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc với tổng diện tích 105ha. Tại thời điểm nhà đầu tư đề xuất vào cuối năm 2014 và được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 9/2015, giá đất trên thị trường giảm theo xu hướng chung của cả nước nên việc cân đối quỹ đất với diện tích nêu trên để giao cho nhà đầu tư là phù hợp.

Hiện nay, dự án đường nối tuyến ĐT.603A với tuyến ĐT.607, lý trình Km2+487,7-Km4+378,85 đang triển khai thi công, khối lượng thực hiện đạt 72%, khối lượng còn lại chưa thực hiện được do có vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đang được UBND thị xã Điện Bàn tiếp tục thực hiện.

Đến thời điểm hiện nay, nhà đầu tư và Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc đã đề xuất, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương án giá đất trình Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất và giao cho nhà đầu tư 3 khu đất, với tống diện tích đất giao là 47,45ha, số tiền sử dụng đất phải nộp (sau khi trừ chi phí đầu tư hạ tầng, chi phí giải phóng mặt bằng và tái định cư) là 50,491 tỷ đồng…

 Để đảm bảo đầu tư hiệu quả, minh bạch, tỉnh Quảng Nam đã áp dụng việc thanh toán dự án BT bằng quỹ đất theo nguyên tắc bù trừ. Ảnh: CT

Nhằm xử lý chêch lệch các dự án BT và quỹ đất được giao một các minh bạch, hiệu quả, UBND tỉnh đã chỉ đạo đối với 2 dự án tuyến đường nối tuyến ĐT.603A với tuyến ĐT.607 thị xã Điện Bàn, lý trình Km2+487,7-Km4+378,85; dự án đường trục chính đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (ĐT.603 nối dài), lý trình Km2+280 - Km2+926, thị xã Điện Bàn: Đề xuất các dự án BT này thực hiện từ cuối năm 2014 đến năm 2016, vào thời điểm này giá đất trên địa bàn tỉnh ổn định ở mức khá thấp, hiện nay giá đất trên thị trường tăng cao, vì vậy diện tích quỹ đất cân đối cho các dự án còn thừa. 

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho UBND thị xã Điện Bàn chủ trì, phối hợp với các sở liên quan rà soát, xác định lại giá đất hiện hành đối với các khu đất còn lại đã thỏa thuận giao cho các nhà đầu tư thực hiện để tạo vốn thanh toán cho các dự án BT. 

Trường hợp giá trị quỹ đất để thanh toán lớn hơn giá trị dự án BT, UBND thị xã Điện Bàn báo cáo đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý phần chênh lệch theo hướng giảm diện tích giao đất cho nhà đầu tư.

Đối với 2 dự án Nghĩa trang nhân dân Tam Anh Nam, huyện Núi Thành và dự án Cầu Km0+3017 (cầu Đế Võng) trên tuyến đường dẫn phía Bắc cầu Cửa Đại, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chỉ đạo nhà đầu tư khẩn trương thi công hoàn thành các hạng mục còn lại và hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán các dự án BT, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định. 

Tập trung phối hợp với các địa phương liên quan và Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng hoàn trình phương án giá đất của phần diện tích đã giao cho nhà đầu tư dự án BT cầu Km0+317, trình Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể của tỉnh thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt và rà soát, xác định giá đất hiện hành đối với các khu đất còn lại. 

Phần giá trị quỹ đất thanh toán lớn hơn giá trị dự án BT được phê duyệt quyết toán, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lại và UBND các huyện liên quan báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chu Tuấn

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica