Tổng Bí thư: Mặt trận cần phát huy vai trò trong kiểm soát quyền lực

Cập nhật: 04/01/2017 16:14

(Thanh tra) - Tại Hội nghị lần thứ sáu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Khóa VIII ngày 4/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Mặt trận cần phát huy vai trò tích cực trong tham gia kiểm soát quyền lực, giám sát để quản lý xã hội công khai, minh bạch”.

Tổng Bí thư: Mặt trận cần phát huy vai trò trong kiểm soát quyền lực
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Mặt trận phải là nơi để người dân có thể phản ánh, tố giác tội phạm, tham nhũng, tố giác những người có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân. Ảnh: TT

Góp phần làm nên thành tựu chung của đất nước

Năm 2016, công tác mặt trận đã được triển khai sâu rộng, toàn diện và đạt nhiều kết quả quan trọng. MTTQ đã đóng góp quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… được triển khai sâu rộng.

MTTQ các cấp cũng có nhiều cách làm phong phú, thiết thực góp phần huy động các nguồn lực trong xã hội chăm lo cho người nghèo, thực hiện an sinh xã hội.

Quỹ “Vì người nghèo” cả nước tiếp nhận trên 1.202 tỷ đồng; các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ chương trình an sinh xã hội trực tiếp ở các địa phương là 3.461 tỷ đồng.

Các hoạt động cứu trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, rủi ro; các hoạt động nhân đạo từ thiện giúp đỡ người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được triển khai tích cực, kịp thời.

Chương trình giám sát và hoạt động phản biện xã hội có trọng tâm, trọng điểm, đi vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, được chính quyền, nhân dân ghi nhận và ủng hộ…

“Trong những thành tựu chung của đất nước năm 2016, có sự đóng góp quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam”, ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận định.

Năm 2017, MTTQ các cấp tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh…

Muốn thành công nội bộ phải nhất trí, xã hội đồng thuận

Chúc mừng những thành tích mà MTTQ đã đạt được, cũng như tán thành với các nhiệm vụ, giải pháp công tác mặt trận trong báo cáo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay, năm 2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ bao trùm, quan trọng hàng đầu của MTTQ là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động.

“Bất cứ công việc gì, dù lớn hay nhỏ, muốn thực hiện thành công, nhất thiết phải có sự đoàn kết, có sự đồng tâm hiệp lực, nội bộ nhất trí, xã hội đồng thuận; cách mạng muốn tiến lên càng phải xây dựng được khối đại đoàn kết vững chắc”, Tổng Bí thư bày tỏ.

Lúc này, chúng ta tiến hành đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song cũng có không ít khó khăn, thách thức, lại có sự chống phá quyết liệt dưới nhiều hình thức của các thế lực thù địch. Vì vậy, hơn bao giờ hết, càng phải tăng cường sự đồng tâm, đoàn kết, nhất trí, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc.

Theo Tổng Bí thư, phải làm sao để Mặt trận các cấp thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi mọi người có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp đó, MTTQ cần tiếp tục làm tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào thi đua yêu nước, khuyến khích mọi người, mọi thành phần kinh tế tích cực đóng góp trí tuệ, tiền của, công sức để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân, cho gia đình; nêu cao tính cộng đồng và truyền thống nhân ái, tham gia xoá đói, giảm nghèo…

Phải là nơi để người dân có thể tố giác tham nhũng

Tổng Bí thư đề nghị, MTTQ phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện thật tốt chủ trương của Đảng ta về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống, xoá bỏ những thói quen, hủ tục lạc hậu…

“Kiên quyết phê phán, lên án những thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội, lối sống lai căng, bắt chước nước ngoài không chọn lọc; đấu tranh với những hành vi phi văn hoá, phản văn hoá”, Tổng Bí thư lưu ý.

Cùng với đó, thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các tổ chức Đảng và cơ quan chính quyền; tích cực tham gia chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, làm cho tổ chức Đảng và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là của dân và vì dân.

Nói cụ thể thêm về trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, theo Tổng Bí thư: “Vấn đề quan trọng bây giờ là phải thực hiện, phải biến quyết tâm thành hành động, nói phải đi đôi với làm”.

Tổng Bí thư cũng đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức; đảng viên, đoàn viên, hội viên và các đơn vị thuộc cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp và cơ quan các tổ chức thành viên phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết đối với sự tồn vong của Đảng, của dân tộc, thấy hết trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân, để từ đó triển khai thực hiện có hiệu quả.

“Không chỉ cam kết mà phải có hành động cụ thể, thực tế trong việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, chống suy thoái, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", Tổng Bí thư nói: “Mặt trận cần phát huy vai trò tích cực trong tham gia kiểm soát quyền lực, giám sát để quản lý xã hội công khai, minh bạch. Mặt trận phải là nơi để người dân có thể phản ánh, tố giác tội phạm, tham nhũng, tố giác những người có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân”.

Thảo Nguyên


cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica