Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Cập nhật: 16/01/2019 10:57

(Thanh tra) - Đó là một trong những chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành Nội vụ tổ chức ngày 15/1 tại Hà Nội với 63 điểm cầu trên cả nước.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo trình bày tại Hội nghị cho thấy, năm 2018 là năm bản lề thực hiên kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015-2020), ngay từ những ngày đầu ngành Nội vụ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ và ngành Nội vụ...

Năm 2018, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành địa phương tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm về: Công tác cải cách tổ chức bộ máy ở các bộ, ngành; xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác tổ chức chính quyền địa phương, cải cách chính sách tiền lương; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cải cách hành chính; công tác tôn giáo, thi đua khen thưởng, thanh niên, văn thư lưu trữ; công tác quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ đã có những chuyển biến rõ nét và đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Bộ Nội vụ đã chủ trì giúp Chính phủ xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. 

Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về cải cách chính sách tiền lương đổi với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp với 51 nội dung quan trọng và đang được triển khai trong thực tiễn.

Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020; hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số Cải cách hành chính của các bộ, các tỉnh để triển khai thực hiện.

Đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.133/6.213 điều kiện kinh doanh; 2.661 điều kiện kinh doanh đã có phương án đơn giản, cắt giảm nhưng chưa có văn bản quy định cụ thể, thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành. 

Công tác kiểm tra chuyên ngành đã cắt giảm 30 thủ tục và 1.700/9.929 dòng hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, đạt 34,3% so với yêu cầu của Chính phủ và đạt 28,3% so với dự kiến...

Hiện nay, Bộ đang tập trung xây dựng 5 dự án luật: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức theo tinh thần 1 luật sửa 2 luật; Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi); Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Dự án Luật Thực hiện dân chủ cơ sở. Đang xây dựng, hoàn thiện trình Chính phủ ban hành 20 dự thảo Nghị định. 

Bên cạnh những thành tích đã đạt được của ngành Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cũng thẳng thắn thừa nhận, công tác của ngành vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Công tác xây dựng thể chế vẫn còn việc tham mưu văn bản ban hành quy định có nội dung chưa phù hợp, thiếu tính khả thi triển khai trong thực tiễn.

Tiến độ xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, chất lượng chưa cao. Một số địa phương thực hiện tinh giản biên chế không theo đúng trình tự quy định. 

Công tác đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức ở một số bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận, làm giảm niềm tin của nhân dân.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính tuy đã được tăng cường nhưng còn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu. Một số đơn vị còn thể hiện sự buông  lỏng quản lý, có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ.

Nhấn mạnh năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cả hệ thống chính trị phải tăng tốc, bứt phá để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành Nội vụ tích cực nghiên cứu các văn bản quy định hiện hành, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác đề ra. Góp phần cùng Đảng, Nhà nước hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019...

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung như: Đổi mới hệ thống tổ chức cán bộ ngành Y tế; Kinh nghiệm xây dựng và phát triển đôi ngũ chuyên gia của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Kinh nghiệm và thực tiễn trong việc rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập; Giải pháp triển khai Đề án Quản lý mô hình chính quyền điện tử tại TP Hà Nội. 

Hay chia sẻ của UBND tỉnh Quảng Ninh với kinh nghiệm thực tiễn trong việc triển khai thực hiện mô hình trung tâm hành chính công giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Nội vụ trong năm 2018.

Phó Thủ tướng đề nghị năm 2019, ngành Nội vụ cần phát huy dân chủ, đoàn kết, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó tập trung vào một số  nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục tập trung công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực được phân công, phấn đấu xây dựng hệ thống thể chế đồng bộ, thống nhất.

Đôn đốc, đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020. 

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức bảo  đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật, rà soát những vướng mắc trong công tác tuyển dụng, sử dụng, thi nâng ngạch quản lý công chức, viên chức để có giải pháp khắc phục.

Ngành Nội vụ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta...

Đồng thời làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm đoàn kết nội bộ và đề cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình thực thi công vụ trong tổ chức, hoạt động của các cơ quan Nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu.

Phương Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica