Kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ

Cập nhật: 16/07/2019 22:07

(Thanh tra) - Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ tổ chức ngày 16/7, tại Hà Nội.

Kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ
Toàn cảnh Hội nghị

Tinh giản biên chế 41.515 người

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm, toàn ngành Nội vụ luôn bám sát chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền để cụ thể hóa trong chương trình công tác hàng năm và chủ động triển khai thực hiện. 

Đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã chủ động báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo để tháo gỡ. Trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được xác định rõ, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới.

Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ luôn xác định công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cần tập trung thực hiện, do đó, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế luôn đảm bảo thời hạn, chất lượng. 

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến ngày 30/6/2019, Bộ Nội vụ đã thẩm tra việc tinh giản biên chế với số lượng 41.515 người. Việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy được các Bộ, ngành bảo đảm tinh gọn đầu mối tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Ở các bộ, ngành, các vụ (ban) tổ chức cán bộ đã thực hiện việc tham mưu cho bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác tổ chức bộ máy.

Tại địa phương, cơ cấu tổ chức của các sở, ngành được sắp xếp lại; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục, y tế theo hướng tinh gọn, phù hợp với thực tế của vùng, miền, địa phương. 

Các Sở Nội vụ đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành, các trung tâm, các quyết định thành lập mới, giải thể, chia tách, sáp nhập các cơ quan đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

Đến nay, đã có 54/63 đơn vị cấp tỉnh thực hiện việc sáp nhập các trung tâm có cùng chức năng để thành lập Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh tật; 437/713 đơn vị cấp huyện thực hiện hợp nhất bệnh viện huyện và trung tâm y tế.

6 tháng đầu năm, cơ chế một cửa tiếp tục được duy trì, mở rộng

Về việc xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2020; đến nay, theo báo cáo của 61 địa phương, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp là 20/713 đơn vị; số lượng cấp xã thuộc diện phải sắp xếp là 623/11.162 đơn vị.

Tiếp nhận, xử lý 537 đơn thư khiếu nại, tố cáo

Về công tác thanh tra, kiểm tra, trong 6 tháng đầu năm, tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Tổ trưởng thực hiện kiểm tra tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Bắc Ninh… 

Bộ Nội vụ đã tiếp 123 lượt cán bộ, công chức, viên chức và công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại cơ quan Bộ; tiếp nhận, xử lý 537 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về các nội dung vi phạm quy chế tuyển dụng công chức, viên chức, sai phạm trong công tác bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, tố cáo hành vi tham nhũng, giải quyết chế độ tiền lương, thi đua, khen thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội…

Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng, tôn giáo, văn thư, lưu trữ và công tác thanh niên, đặc biệt là hoạt động thanh tra, kiểm tra công vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cơ bản của ngành Nội vụ trong thời gian qua, như: Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cơ quan chuyên môn chưa được thực hiện đồng bộ, tổ chức bộ máy chưa được tinh gọn; việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và giải quyết chính sách cán bộ, công chức dôi dư sau khi sắp xếp còn khó khăn.

Bên cạnh đó, công tác đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển cán bộ, công chức ở một số Bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận, làm giảm niềm tin trong nhân dân. Chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức chưa cao…

Số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra của ngành Nội vụ so với các ngành khác còn hạn chế; nội dung thanh tra, kiểm tra cũng chưa thể bao quát hết các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó cần khẩn trương thẩm định biên chế công chức năm 2020 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ. Tăng cường kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị toàn ngành tập trung triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2020; thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030…

Phương Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica