Đề cử nhân sự bầu Ủy viên Trung ương chính thức đã vượt quá 30%

Cập nhật: 25/01/2016 11:41

(Thanh tra) - Hơn 90 nhân sự được đề cử bổ sung vào danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trong đó có 62 nhân sự được đề cử vào danh sách bầu Ủy viên Trung ương chính thức. Như vậy số dư bầu Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã vượt quá 30% theo quy định.

Đề cử nhân sự bầu Ủy viên Trung ương chính thức đã vượt quá 30%
Chiều nay 25/1, Đại hội thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử; đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Danh sách chính thức để Đại hội bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được hình thành từ hai nguồn: Nguồn thứ nhất là danh sách do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đề cử, nguồn thứ hai là do các đại biểu tại Đại hội ứng cử, đề cử bổ sung. 

Danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ do Đại hội quyết định. Số dư trong danh sách bầu cử chính thức không được vượt quá 30% theo quy định. 

Tính đến hết chiều 24/1, nhiều trường hợp được các đại biểu Đại hội đề cử bổ sung, đã chủ động xin rút khỏi danh sách đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.  

Trong số hơn 90 nhân sự được đề cử bổ sung vào danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trong đó có 62 nhân sự được đề cử vào danh sách bầu Ủy viên Trung ương chính thức. Như vậy, số dư bầu Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã vượt quá 30% theo quy định.

Trường hợp danh sách do Đại hội đề cử hợp thành với danh sách do Trung ương giới thiệu có tổng số dư vượt quá 30% thì sẽ hình thành danh sách các đồng chí mới được đề cử để Đại hội bỏ phiếu kín, kiểm phiếu ngay tại Đại hội và lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ tối đa 30% trước khi chốt danh sách đề cử để Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Trước đó, Đại hội đã biểu quyết số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gồm 200 đồng chí (180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết).

Để bảo đảm tính kế thừa và phát triển, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cần có cơ cấu 3 độ tuổi, trong đó dưới 50 tuổi dự kiến 15-20%; từ 50-60 tuổi dự kiến 65-70%; trên 60 tuổi dự kiến 5-10%; trong đó, các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương lần đầu cần đủ tuổi để tham gia được 2 khóa, tối thiểu cũng đủ tuổi tham gia trọn 1 khóa. Số lượng tái cử dự kiến khoảng 55-60%.

Đồng thời, phấn đấu xây dựng cơ cấu, tỉ lệ cán bộ nữ trên 10%, cán bộ trẻ dưới 40 tuổi từ 4-6%, cán bộ là người dân tộc thiểu số từ 9-10%. Ngoài ra, có cơ cấu một số nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia./.

Thảo Nguyên

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica