Công tác nhân sự khoá mới: “Không làm tốt thì tự ta lật đổ ta”

Cập nhật: 25/12/2019 20:54

(Thanh tra) – Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, cán bộ là vấn đề quyết định, là then chốt của then chốt, do vậy, phải đặc biệt chú ý công tác nhân sự. “Không làm tốt thì tự ta lật đổ ta”, ông Trần Quốc Vượng lưu ý.

Công tác nhân sự khoá mới: “Không làm tốt thì tự ta lật đổ ta”
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng

Sáng nay (25/12), Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương báo cáo, ý kiến phát biểu của lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng có bài phát biểu, trong đó đặc biệt lưu ý đến công tác lựa chọn cán bộ cho nhiệm kỳ tới.

"Chạy chức", "chạy quyền" bước đầu được kiềm chế

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, năm 2019, đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Cùng với những kết quả ấn tượng về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống "chạy chức", "chạy quyền" có chuyển biến mạnh mẽ, đạt kết quả rất quan trọng, được nhân dân đồng tình, tin tưởng và ủng hộ.

“Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ được tiến hành kiên quyết, kiên trì với nhiều biện pháp đồng bộ, mạnh mẽ, toàn diện và từng bước có chuyển biến quan trọng”, ông Trần Quốc Vượng nói.

Đáng chú ý, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ, nhất là xây dựng tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư nhận định, quy trình công tác cán bộ tiếp tục được đổi mới, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, chặt chẽ hơn; đồng thời, phát huy trách nhiệm của tập thể cấp uỷ, tổ chức đảng, đề cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan tham mưu, thành viên cấp uỷ, lãnh đạo và người đứng đầu.

Chú trọng xây dựng cơ chế để đổi mới đánh giá cán bộ; thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; chủ động trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ nhằm chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới và Đại hội XIII của Đảng.

“Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, chúng ta đang đi đúng hướng và có hiệu quả, tác động tích cực đến công tác lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; tình trạng "chạy chức", "chạy quyền" bước đầu được kiềm chế, ngăn chặn”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo Thường trực Ban Bí thư, vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần lưu ý trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng.

Trong đó, có việc chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ chưa được như mong muốn. Những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn diễn biến phức tạp.

Việc đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của hệ thống chính trị chưa thật sự quyết liệt, đồng bộ; có nơi, có lúc còn có biểu hiện chủ quan, nóng vội hoặc thụ động, trông chờ, ỷ lại, cầu toàn…

“Thành bại là do cán bộ”

Về nhiệm vụ trong tâm trong năm 2020, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đặc biệt lưu ý, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần chủ động, tích cực hơn nữa để triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là tham mưu chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trước hết là công tác nhân sự.

Ông Trần Quốc Vượng cho hay, ông muốn nói nhiều về vấn đề chuẩn bị nhân sự cấp ủy ở nhiệm kỳ tới vì đây là cơ quan lãnh đạo, người lãnh đạo, người đứng đầu các cấp, ngành.

“Chỉ có đội ngũ cán bộ cấp ủy đủ tiêu chuẩn mới đủ khả năng tổ chức thực hiện thật tốt đường lối của nhiệm kỳ này", Thường trực Ban Bí thư lưu lý và nói rõ, “cán bộ là vấn đề quyết định, là then chốt của then chốt. Do vậy, chúng ta phải đặc biệt chú ý. Đây là thực tiễn và thời sự. Thành bại là do cán bộ”.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo Thường trực Ban Bí thư, cần hết sức chú ý công tác nhân sự, nhất là nhân sự cho cấp ủy các cấp nhiệm kỳ tới. “Cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do mình thôi”, ông nói thêm.

Để làm tốt vấn đề này, Thường trực Ban Bí thư lưu ý, công tác nhân sự nhiệm kỳ tới phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan Nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Không chấp nhận mọi biểu hiện cục bộ, bè phái, "vận động"

“Người được giới thiệu tham gia cấp ủy phải toàn tâm, toàn ý với công việc của Đảng, của Nhà nước, đoàn thể; đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân trên hết. Chúng ta không chấp nhận mọi biểu hiện cục bộ, bè phái, “vận động” trong quá trình giới thiệu, bầu cử”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Ông Trần Quốc Vượng cũng lưu ý, cần chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự.

Theo ông, hiện tại đã bắt đầu có những biểu hiện thông tin không đúng nên cần hết sức cảnh giác, ngăn chặn, không để bị cuốn theo dư luận.

“Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp uỷ khoá mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu có giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả việc nêu gương, tạo sức lan toả mạnh mẽ, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên. Đồng thời, tăng cường giám sát việc thực hiện nêu gương trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và trong công tác nhân sự

"Nếu như cán bộ đảng viên thực sự nêu gương, thấy mình không đủ điều kiện, tiêu chuẩn cấp uỷ, phải tự nguyện xin không tham gia cấp uỷ khoá tới", ông phát biểu.

 Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt kết quả đáng mừng

Sau 2 năm thực hiện, bước đầu đã giảm được 4 đầu mối trực thuộc Trung ương, 7 tổng cục và tương đương; 81 cục, vụ và tương đương; hơn 2.600 phòng và tương đương; hàng trăm đầu mối trực thuộc tỉnh, gần 500 đầu mối trực thuộc huyện, giảm hơn 15 nghìn cấp trưởng, cấp phó các cấp; giảm hơn 236 nghìn (6,58%) biên chế công chức, viên chức so với năm 2015… Từ đó, đã tiết kiệm cho ngân sách hàng chục ngàn tỉ đồng.

Theo Thường trực Ban Bí thư, kết quả trên mới chỉ là bước đầu nhưng rất quan trọng. “Đây là vấn đề cực khó. Không phải lần này là lần đầu tiên Đảng ta mới làm. Trước đây đã có nhiều chủ trương nhưng cứ nói giảm đầu mối thì đầu mối tăng, bộ máy cồng kềnh thêm; cứ nói giảm biên chế, thì biên chế tăng. Nhưng vừa qua chúng ta làm quyết liệt”, ông Trần Quốc Vượng nói thêm.

Hương Giang

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica